Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת הצעות למתן שירותים בתחום יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור למתימו"פ, לתוכניות התמיכה  של לשכת המדען הראשי, ותוכניות נלוות (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 09/2014 לקבלת שירותים בתחום ייעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור עבור מתימו"פ, עבור תוכניות התמיכה של לשכת המדען הראשי, ועבור תוכניות נלוות
 

מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי השמת כוח אדם (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. למתימו"פ, שמורה האופציה, לחדש ולהאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות התקשרות נוספות, בנות שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, זאת לפי שיקול דעתה של מתימו"פ.

מכרז מס' 10/2014 מכרז פומבי לבחירת ספק שירותי השמת כוח אדם
 
 

מתימו"פ מבקש לקבל הצעות להקמת ביתן לאומי בנושא ביו-טכנולוגיה (להלן: "הביתן") לתערוכת ה-BIO International Convention בארצות הברית (להלן: "התערוכה").

ה- BIO International Convention היא תערוכה המתקיימת מדי שנה במקומות שונים ברחבי ארה"ב. השנה מתקיימת התערוכה בפילדלפיה בין התאריכים 15 עד ה- 18 ליוני 2015.

תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת החוזה עם הזוכה, ועד לאחר סיום פינוי כל שאריות הביתן ממקום התערוכה הרביעית העתידה להתקיים בשנת 2018, כפי שמוגדר ע"י הנהלת התערוכה. לעמותה הזכות להפסיק את ההתקשרות עפ"י חוזה זה לפני המועד האמור באופן מיידי, או עם תום התערוכה הראשונה, או כל תערוכה שלאחריה, או בכל מועד מוקדם יותר, וזאת מכל סיבה שהיא.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנו עד ליום 23.10.2014 עד לשעה 12:00
 
מכרז פומבי 08/2014 להקמת ביתן לתערוכת BIO International Convention בארה"ב
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL