Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) פונה בזאת ליועצים לשם קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע כולל תכנות בסביבת MS EXCEL  ו POWER PIVOT  עבור התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים מטעם מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח

תקופת ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. למתימו"פ, שמורה האופציה, לחדש ולהאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות התקשרות נוספות, בנות שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, זאת לפי שיקול דעתה של מתימו"פ.

מכרז פומבי 3/2015 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע עבור התכנית הלאומית להשבת אקדמאים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגד עומק העוסק בהפקת תובנות ממידע עומק בתמונה , ולקבלת שירותי ניהול מאגד אינפומדיה העוסק באיתור והתאמת תכנית במדיה הדיגיטלית .

 כל המאגדים פועלים במסגרת תכנית מגנ"ט של לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.

מכרז מס' 02/2015 לקבלת שירותי ניהול מאגד עומק ולקבלת שירותי ניהול מאגד אינפומדיה
 

מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי השמת כוח אדם (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. למתימו"פ, שמורה האופציה, לחדש ולהאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות התקשרות נוספות, בנות שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, זאת לפי שיקול דעתה של מתימו"פ.

מכרז מס' 10/2014 מכרז פומבי לבחירת ספק שירותי השמת כוח אדם
 
 

מתימו"פ מבקש לקבל הצעות להקמת ביתן לאומי בנושא ביו-טכנולוגיה (להלן: "הביתן") לתערוכת ה-BIO International Convention בארצות הברית (להלן: "התערוכה").

ה- BIO International Convention היא תערוכה המתקיימת מדי שנה במקומות שונים ברחבי ארה"ב. השנה מתקיימת התערוכה בפילדלפיה בין התאריכים 15 עד ה- 18 ליוני 2015.

תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת החוזה עם הזוכה, ועד לאחר סיום פינוי כל שאריות הביתן ממקום התערוכה הרביעית העתידה להתקיים בשנת 2018, כפי שמוגדר ע"י הנהלת התערוכה. לעמותה הזכות להפסיק את ההתקשרות עפ"י חוזה זה לפני המועד האמור באופן מיידי, או עם תום התערוכה הראשונה, או כל תערוכה שלאחריה, או בכל מועד מוקדם יותר, וזאת מכל סיבה שהיא.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנו עד ליום 23.10.2014 עד לשעה 12:00
 
מכרז פומבי 08/2014 להקמת ביתן לתערוכת BIO International Convention בארה"ב
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL