(Formerly the Office of the Chief Scientist and MATIMOP)
 
SEARCH
 
 
 

מכרזים
 


הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות

מתימו"פ מבקשת להודיע כי המועד להגשת ההצעות שהיה קבוע ליום ראשון 04.09.16 יידחה ליום חמישי 15.09.16.

יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.

מכרז פומבי 03/2016 להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

התכנית להשבת אקדמאים מגייסת מתאם/ת קשר!   

         


מתאם/ת קשר למחלקת השבת אקדמיים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות להימנות על מאגר יועצים למתן ייעוץ וסיוע בניהול פרויקטים בתחומים שונים.  מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 06/2015 לבניית מאגר יועצים לניהול פרויקטים בתחומים שונים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות מאת יועצים המעוניינים להימנות על מאגר היועצים שהוקם מכוח מכרז 13/2013 למתן שירותי ייעוץ בנושא שיתופי פעולה טכנולוגיים בינלאומים. מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים, מעת לעת, לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 07/2015 לעדכון  מאגר יועצים  בתחום שיתופי פעולה טכנולוגים בינלאומיים
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL