Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות להימנות על מאגר יועצים למתן ייעוץ וסיוע בניהול פרויקטים בתחומים שונים.  מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 06/2015 לבניית מאגר יועצים לניהול פרויקטים בתחומים שונים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות מאת יועצים המעוניינים להימנות על מאגר היועצים שהוקם מכוח מכרז 13/2013 למתן שירותי ייעוץ בנושא שיתופי פעולה טכנולוגיים בינלאומים. מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים, מעת לעת, לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 07/2015 לעדכון  מאגר יועצים  בתחום שיתופי פעולה טכנולוגים בינלאומיים
 

התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים מטעם מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ" ו"התוכנית" בהתאמה) מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות למתן שירותים לצורך הפעלת תכנית הכשרות לתעשייה עבור התוכנית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז .

מכרז פומבי מס' 05/2015 לקבלת שירותים לצורך הפעלת תכנית הכשרות לתעשייה עבור התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) פונה בזאת ליועצים לשם קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע כולל תכנות בסביבת MS EXCEL  ו POWER PIVOT  עבור התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים מטעם מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח

תקופת ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. למתימו"פ, שמורה האופציה, לחדש ולהאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות התקשרות נוספות, בנות שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, זאת לפי שיקול דעתה של מתימו"פ.

מכרז פומבי 3/2015 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע עבור התכנית הלאומית להשבת אקדמאים
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL