Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספקים יחידים

התקשרות לצורך קבלת שירותי מיחשוב עבור מערכת המדען הראשי
 

התכנית להשבת אקדמאים מגייסת מתאם/ת קשר!   

         


מתאם/ת קשר למחלקת השבת אקדמיים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.


מכרז פומבי 03/2016 להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

מכרז פומבי 07/2016 לרכישה ואספקה של פרטי ריהוט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

 מכרז פומבי 06/2016 להתקשרות בהסכם מסגרת לקבלת שירותי השמה עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

מכרז פומבי 05/2016 לרכישת שרתים ורישיונות עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן – "העמותה") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תכנית מכינה למו"פ לסיוע לתעשייה המסורתית והמעורבת.

תקופת ההתקשרות עם הספק תהא החל ממועד החתימה על ההסכם, ולתקופה של שנה. למתימו"פ שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שנתיים, שנה בכל פעם או חלק ממנה.

מכרז פומבי 01/2016  לקבלת  שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תכנית מכינה למו"פ  לתעשייה מהענפים המסורתיים והמעורבים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותים שונים בתחום ההכנה לחזרה לשוק העבודה בישראל עבור אקדמאים חוזרים.

תקופת ההתקשרות עם הספק תהא החל ממועד החתימה על ההסכם, ולתקופה של שנה. למתימו"פ שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שלוש שנים, שנה בכל פעם או חלק ממנה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מן הצדדים לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 30 יום לצד השני מראש ובכתב מכל סיבה שהיא ו/או כדי לגרוע מזכותה של מתימו"פ לסיים את תקופת ההתקשרות במועד סיום התוכנית הצפוי - 31.12.2016.

 

מכרז מס' 09/2015  לקבלת שירותים שונים בתחום ההכנה לחזרה לשוק העבודה בישראל עבור אקדמאים חוזרים