(Formerly the Office of the Chief Scientist and MATIMOP)
 
SEARCH
 
 
 

מכרזים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

במסגרת מכרז זה מבקשת מתימו"פ לקבל הצעות להקמה ותחזוקה של מערכת סקאוטינג וחיפוש שותפים עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ו/או הגופים המרכיבים אותה.


מכרז פומבי 02/2016 להקמה ותחזוקה של מערכת סקאוטינג וחיפוש שותפים עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

מכרז פומבי 09/2016 לאספקה, התקנה והפעלה של מערכות אודיו וידאו עבור משרדי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.


מכרז פומבי 08/2016 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום ארגון ושיטות
 


הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות

מתימו"פ מבקשת להודיע כי המועד להגשת ההצעות שהיה קבוע ליום ראשון 04.09.16 יידחה ליום חמישי 15.09.16.

יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.

מכרז פומבי 03/2016 להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

התכנית להשבת אקדמאים מגייסת מתאם/ת קשר!   

         


מתאם/ת קשר למחלקת השבת אקדמיים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.


מכרז פומבי 03/2016 להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח הנה עמותה ממשלתית (להלן: "מתימו"פ"). במסגרת מכרז זה פועלת מתימו"פ בשם ועבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה ביום 01.01.2016 בהתאם לתיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד–1984.

מכרז פומבי 07/2016 לרכישה ואספקה של פרטי ריהוט עבור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות להימנות על מאגר יועצים למתן ייעוץ וסיוע בניהול פרויקטים בתחומים שונים.  מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 06/2015 לבניית מאגר יועצים לניהול פרויקטים בתחומים שונים