Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן – "העמותה") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תכנית מכינה למו"פ לסיוע לתעשייה המסורתית והמעורבת.

תקופת ההתקשרות עם הספק תהא החל ממועד החתימה על ההסכם, ולתקופה של שנה. למתימו"פ שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שנתיים, שנה בכל פעם או חלק ממנה.

מכרז פומבי 01/2016  לקבלת  שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תכנית מכינה למו"פ  לתעשייה מהענפים המסורתיים והמעורבים
 
למתימופ דרושים סטודנטים לפעילויות שונות ע"פ המפורט בקבצים המצורפים.
את קורות חיים יש להגיש עפ המצוין בקובץ המצורף בתאור המשרה המוצעת וזאת עד לתאריך 15.1.2016.
 
דרושים סטודנטים/ סטודנטיות  לפעילויות שונות
 

התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים מטעם מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ" ו"התוכנית" בהתאמה) מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ייעוץ לייזום, ליווי ,הדרכה ותפעול של תכניות מלגות להכשרה של PhDs בתעשייה עבור התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז .

תקופת ההתקשרות עם הספק תהא החל ממועד החתימה על ההסכם, ולתקופה של שנה. למתימו"פ שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שלוש שנים, שנה בכל פעם או חלק ממנה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מן הצדדים לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 30 יום לצד השני מראש ובכתב מכל סיבה שהיא ו/או כדי לגרוע מזכותה של מתימו"פ לסיים את תקופת ההתקשרות במועד סיום התוכנית הצפוי - 31.12.2016.

מכרז פומבי מס' 08/2015 לקבלת שירותי ייעוץ לייזום, ליווי ,הדרכה ותפעול של תכניות מלגות להכשרה של PhDs בתעשייה עבור התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותים שונים בתחום ההכנה לחזרה לשוק העבודה בישראל עבור אקדמאים חוזרים.

תקופת ההתקשרות עם הספק תהא החל ממועד החתימה על ההסכם, ולתקופה של שנה. למתימו"פ שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שלוש שנים, שנה בכל פעם או חלק ממנה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של כל אחד מן הצדדים לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 30 יום לצד השני מראש ובכתב מכל סיבה שהיא ו/או כדי לגרוע מזכותה של מתימו"פ לסיים את תקופת ההתקשרות במועד סיום התוכנית הצפוי - 31.12.2016.

 

מכרז מס' 09/2015  לקבלת שירותים שונים בתחום ההכנה לחזרה לשוק העבודה בישראל עבור אקדמאים חוזרים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות להימנות על מאגר יועצים למתן ייעוץ וסיוע בניהול פרויקטים בתחומים שונים.  מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 06/2015 לבניית מאגר יועצים לניהול פרויקטים בתחומים שונים
 

מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "מתימו"פ") פונה בזאת לקבלת הצעות מאת יועצים המעוניינים להימנות על מאגר היועצים שהוקם מכוח מכרז 13/2013 למתן שירותי ייעוץ בנושא שיתופי פעולה טכנולוגיים בינלאומים. מתימו"פ תבחר מן המאגר יועצים, מעת לעת, לשם ביצוע משימות מוגדרות בזמן ובמקום.

מכרז מס' 07/2015 לעדכון  מאגר יועצים  בתחום שיתופי פעולה טכנולוגים בינלאומיים
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL