Israeli Industry Center For R&D
 
SEARCH
 
 
CREATE AN ACCOUNT
Get access to all our services
* Get news and events updates
* Find a partner
* Submit and track funding applications
* Join the Israeli Company Database
JOIN US ON FACEBOOK
 

מכרזים/דרושים


 

מתימו"פ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות לאספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור העמותה, לרבות שירותי ניהול, תפעול, תחזוקה ושירותים נלווים לכלי הרכב (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.

מועד ההגשה נדחה ל 1.7.2014 עד לשעה 12:00 

תקופת ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים, והיא תחל ממועד מסירת כלי הרכב הראשון למתימו"פ. למען הסר ספק מובהר כי תקופת השכירות לגבי כל רכב תהא ל-36 חודשים, והיא תיספר ממועד אספקתו למשתמש. תקופת השכירות לגבי כל רכב תימשך גם מעבר למועד ההתקשרות של מתימו"פ עם המציע הזוכה, ועד לסיום 36 חודשים. למתימו"פ, שמורה האופציה, לחדש ולהאריך את תקופת ההסכם בתקופות התקשרות נוספות, אשר לא תעלנה במצטבר על 36 חודשים נוספים, זאת לפי שיקול דעתה של מתימו"פ. צי הרכבים כיום מונה 20 רכבים.

מכרז פומבי מספר 5/2014 לאספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי
 
 מרכז התעשייה הישראלי למחקר ופיתוח (להלן: "מתימו"פ") מזמינה בזאת יועצים להגיש הצעות לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL העוסק במערכות הדפסה אלקטרונית (להלן: "השירותים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי המכרז על נספחיו.
מכרז פומבי מס' 06/2014 לקבלת שירותי ניהול מאגד PRINTEL